Recursos
Humans

Organigrama

Organització administrativa de la Fundació Acadèmia


La Fundació Acadèmia compta amb un equip humà identificat i compromès.

Recursos humans

Comitès

Els comitès permanents de la Fundació Acadèmia, són grups de treball interdepartamentals que impliquen el personal en el desenvolupament de l’estratègia, promouen l’assumpció de responsabilitats, afavoreixen la creativitat i la innovació, milloren la comunicació i contribueixen a la cultura del treball en equip.

Actualment existeixen quatre comitès permanents.
COMITè D’IMATGE

CIMT

Desenvolupa i manté actualitzats els documents divulgatius i corporatius de l’entitat i vetlla per la correcció i l’homogeneïtat de la informació que s’emet pels diferents canals de comunicació de l’Acadèmia
COMITÈ DE Qualitat

CQ

Grup de treball encarregat de la millora del sistema de gestió de qualitat de l’Acadèmia, seguint el model EFQM
COMITÈ D’EMERGÈNCIES

CEMER

És l’encarregat de vetllar i dur a terme les actuacions en cas de qualsevol emergència i de l’avaluació de riscos laborals i de vigilància de la salut
COMITÈ D’INNOVACIÓ

CINOR

Identifica i fa propostes concretes de millora per optimitzar recursos; promou la innovació en les diferents àrees i millora l'eficiència dels processos que es porten a terme a l'Acadèmia

Conciliació i
Beneficis socials

La valoració del personal en relació amb aquest conjunt de mesures socials és molt positiva.

 

L’Acadèmia disposa d’una sèrie d’iniciatives que faciliten un equilibri saludable entre la vida laboral, personal i familiar, i ha implantat diversos beneficis socials i accions per reconèixer les persones.


Programa social i Retribució

Retribució

 

 

 

La Fundació estableix actuacions perquè el seu personal se senti integrat en l’organització amb motivació i fidelització cap a l’entitat
L’Acadèmia té establert un sistema de retribució variable, com a element de gestió, amb la finalitat principal d’incentivar les actituds i els nivells d’implicació de les persones. La política de retribució variable consta de:

 • Objectius individuals
 • Avaluació de l’actitud personal i implicació en el projecte Acadèmia (AIPA)
 • Valoració de la professionalitat
 • Ajut econòmic per al personal amb fills entre 1 i 18 anys
 • Reconeixement del compromís i la implicació amb l'Acadèmia
 • Remuneració especial per treball a distància
La retribució variable representa un 17,82% del total dels salaris. Respecte de l’any anterior suposa un increment del 3,94%.
Programa social

 

 

 

Aquest curs acadèmic, malauradament, no s’han pogut dur a terme les activitats lúdiques previstes degut a la Pandèmia de la Covid-19.

Jubilacions

 

 

 

Durant aquest curs acadèmic s’ha jubilat a l’Acadèmia:
Lourdes Campaña

Política de seguretat en el treball i Pandèmia Covid-19

Política de Seguretat en el treball

 

 

 

L’Acadèmia, compromesa a garantir la seguretat i salut integral de les persones, impulsa la millora contínua de les condicions de treball basant-se en un marc de salut global i estableix els principis següents:

 • Les persones que formen part de l’Acadèmia són coneixedores del sistema de prevenció i del pla d’emergències.
 • S’estableixen canals de comunicació que faciliten i potencien la participació i la comunicació dels treballadors en l’àmbit de la seguretat i de la salut.
 • Lligat amb la prevenció de riscos laborals, l’Acadèmia ofereix anualment un reconeixement mèdic.
 • Cursos de Reanimació Cardiopulmonar per al personal de l'Acadèmia.
 • Millores ergonòmiques.
 • Pla de prevenció per a les filials de Girona i del Vallès Occidental
Pandèmia Covid-19
Accions preventives Covid-19

 

 

 

Amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 l'Acadèmia ha implementat diverses accions amb l'objectiu de tenir cura de les seves persones i en molts casos, amb anticipació als requeriments legals establerts. Algunes de les mesures més rellevants són:

 • Elaboració d'un protocol de seguretat propi.
 • Instal·lació de llums ultraviolades per a la desinfecció de l'aire del sistema de climatització de l'edifici
 • Instal·lació de test de mesura de temperatura corporal a l’entrada principal de la seu de Can Caralleu i compra de tests manuals.
 • Instal·lació de mampares protectores, retolació dels espais comuns i compra de material de desinfecció per a cada espai de treball. Entrega de material de protecció personal.
 • Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic a tots els espais.
 • Senyalització dels recorreguts de circulació per l’Acadèmia per a personal extern d’acord amb la normativa de la Generalitat
 • Realització de proves serològiques a tot el personal després de cada període de vacances
 • Establiment de torns alterns de treball amb combinació de treball a distància i treball presencial per garantir aforaments segurs a les zones de treball i protegir especialment al personal de risc.
 • Foment de les reunions virtuals amb persones externes

L’opinió de les persones de L’Acadèmia


Per a la Fundació Acadèmia és una prioritat tenir persones compromeses amb l’entitat. La seva satisfacció es mesura anualment amb una enquesta. L’any 2020 s’ha realitzat de nou l’enquesta de clima renovada l’any anterior. La participació ha estat del 89,5%.
Aquest són alguns dels resultats obtinguts, representatius del resultat positiu global de l’enquesta:

 

 

 

Els suggeriments i comentaris de les preguntes obertes de l’enquesta s’analitzen i serveixen per implantar mesures i millorar el benestar de les persones.
Durant el curs 2020-2021 s’ha portat a terme una prova pilot de combinació de Treball a distància i Treball presencial. Es va realitzar una enquesta al juliol de 2020 i se n’ha fet una altra al juny d’aquest any. Donats els excel·lents resultats de les enquestes, i l’anàlisi i valoració posterior de la direcció, al nou curs s’implantarà la modalitat de Teletreball combinat amb Treball presencial, en els llocs de treball que ho permetin. Aquests són alguns dels resultats: