Recursos
Humans
La Fundació Acadèmia compta amb un equip humà identificat i compromès

Organigrama

Organització administrativa de la Fundació Acadèmia


La Fundació Acadèmia compta amb un equip humà identificat i compromés.

Recursos humans

Comitès

Els comitès permanents de la Fundació Acadèmia, són grups de treball interdepartamentals que impliquen el personal en el desenvolupament de l’estratègia, promouen l’assumpció de responsabilitats, afavoreixen la creativitat i la innovació, milloren la comunicació i contribueixen a la cultura del treball en equip. Actualment existeixen tres comitès permanents.
COMITè D’IMATGE

CIMT

Desenvolupa i manté actualitzats els documents divulgatius i corporatius de l’entitat i vetlla per la correcció i l’homogeneïtat de la informació que s’emet pels diferents canals de comunicació de l’Acadèmia
Natàlia Corominas
COORDINADORA

Oscar Corcuera
Ana Jordà
Xavier Nieves
Niccoló Pepi
COMITé DE Qualitat

CQ

Grup de treball encarregat de la millora del sistema de gestió de qualitat de l’Acadèmia, seguint el model EFQM
Eva Maria Mach
COORDINADORA

Lourdes Campaña
Enric Clarella
Odina Macias
Niccoló Pepi
Daniel Prieto
Cristina Rey
COMITÈ D’EMERGÈNCIES

CEMER

És l’encarregat de vetllar i dur a terme les actuacions en cas de qualsevol emergència i de l’avaluació de riscos laborals i de vigilància de la salut
Jordi Mora
CAP D’EMERGÈNCIES

Oriol Corominas
CAP D’INTERVENCIÓ

Iolanda Bosch
Maria Carro
Ignasi de Quinto
Rosa Merino
Niccoló Pepi
Julián Prieto
Mar Salas
Ivan Vieco

Conciliació i
Beneficis socials

La valoració del personal en relació amb aquest conjunt de mesures socials és molt positiva.

L’Acadèmia disposa d’una sèrie d’iniciatives que faciliten un equilibri saludable entre la vida laboral, personal i familiar, i ha implantat diversos beneficis socials i accions per reconèixer les persones.


Retribució

La Fundació estableix actuacions perquè el seu personal se senti integrat en l’organització amb motivació i fidelització cap a l’entitat
L’Acadèmia té establert un sistema de retribució variable, com a element de gestió, amb la finalitat principal d’incentivar les actituds i els nivells d’implicació de les persones. La política de retribució variable consta de:

 • Objectius individuals
 • Avaluació de l’actitud personal i implicació en el projecte Acadèmia (AIPA)
 • Valoració de la professionalitat
 • Ajut econòmic per al personal amb fills entre 1 i 18 anys
 • Reconeixemnet del compromís i la implicació amb l'Acadèmia
La retribució variable representa un 13,15% del total dels salaris. Respecte de l’any anterior suposa un increment del 1,90%.

Política de
Seguretat en el treball

L’Acadèmia, compromesa a garantir la seguretat i salut integral de les persones, impulsa la millora contínua de les condicions de treball basant-se en un marc de salut global i estableix els principis següents:

 • Les persones que formen part de l’Acadèmia són coneixedores del sistema de prevenció i del pla d’emergències.
  • Simulacre d'emergència realitzat en data 5 de Desembre de 2018
  • Presentació del pla d'emergències al nou personal el 15 de Maig de 2019
 • S’estableixen canals de comunicació que faciliten i potencien la participació i la comunicació dels treballadors en l’àmbit de la seguretat i de la salut.
 • Lligat amb la prevenció de riscos laborals, l’Acadèmia ofereix anualment un reconeixement mèdic.
 • Cursos de Reanimació Cardiopulmonar per al personal de l'Acadèmia.
 • Millores ergonòmiques.
 • Pla de prevenció per a les filials de Girona i del Vallès Occidental

Programa social