L’Acadèmia
en xifres

MEMÒRIA ECONÒMICA
FUNDACIÓ ACADÈMIA

2018: Continuen els bons resultats
ACTIU
PASSIU
Balanç de situació a 31/12/2018
El balanç de la Fundació augmenta un 4,33% al respecte de l’any 2017
Actiu
Actiu no corrent 10.917.480
I. Immobilitzat intangible 626.764
II. Immobilitzat material 7.156.981
III. Inversions Immobiliàries 2.867.840
IV. Béns de patrimoni cultural 248.199
V. Inversions en entitats del grup i associades -
VI. Inversions financeres a llarg termini 17.697
VII. Actius per impost diferit -
Actiu corrent 10.980.890
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda -
II. Existències -
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 1.488.017
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini -
V. Inversions financeres a curt termini 324.118
VI. Periodificacions a curt termini 19.906
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 9.148.849
 
Total actiu 21.898.371
Passiu
Patrimoni net 11.091.121
A-1) Fons propis 2.200.173
A-2) Ajustaments per canvis de valor 13.931
A-3) Subvencions, donacions i llegats de rebuts 8.877.018
Passiu no corrent 9.996.604
I. Provisions a llarg termini 237.404
II. Deutes a llarg termini 9.759.200
Passiu corrent 810.645
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda -
II. Provisions a curt termini -
III. Deutes a curt termini 197.280
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini -
V. Creditors per a activitats i altres comptes a pagar
VI. Periodificacions a curt termini 21.391
 
Total passiu 21.898.371
Compte de resultats 2018
El resultat positiu de l’any 2018 és un 2,59% superior al del 2017
INGRESSOS 2018
DESPESES 2018Ingressos
Aportacions socis per formació 2.088.970
Donatius per formació 1.133.151
Prestació de serveis 2.628.660
Ingressos per gestió 318.721
Subvencions Oficials 93.468
Ingressos financers i excepcionals 18.468
Subvencions en capital 165.019
Total ingressos 6.446.474
Excedent de l’exercici 166.664
Despeses
Formació i congressos 2.718.857
Beques i premis 776.152
Personal 1.900.822
Despeses generals 579.462
Amortitzacions 304.518
 
 
Total despeses 6.279.811


BALANÇ

ACTIU (import en euros)
EXERCICI 2018
ACTIU
Actiu no corrent:
10.917.480 € (49,85 % s/ actiu)
Actiu corrent:
10.980.890 € (50,14 % s/ actiu)

TOTAL ACTIU (A+B)
21.898.371 €PATRIMONI NET I PASSIU (import en euros)
EXERCICI 2018
PASSIU
Passiu Net:
11.091.121 € (50,65 % s/ passiu)
Passiu No Corrent:
9.996.604 € (45,65 % s/ passiu)
Passiu Corrent:
810.645 € (3,70 % s/ passiu)

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
21.898.371 €

COMPTE DE RESULTATS

(import en euros)
(Deure) Haver
EXERCICI 2018

INGRESSOS
Quotes dels socis:
32,40 % (2.088.970 €)
Prestació Serveis:
40,78 % (2.628.660 €)
Donatius Formació:
17,58 % (1.133.151 €)
Subvencions oficials:
1,44 % (93.468 €)
Altres ingressos:
7,79 % (502.225 €)

TOTAL INGRESSOS
6.446.474 €
DESPESES
Formació i Congressos
43,29 % (2.718.857 €)
Personal (54 persones)
30,27 % (1.900.822 €)
Beques i Premis:
12,36 % (776.152 €)
Despeses Generals:
9,23 % (579.462 €)
Amortitzacions:
4,85 % (304.518 €)


TOTAL DESPESES
6.279.811 €

INGRESSOS - DESPESES
166.663 €

DESTí DE LES
APORTACIONS
DELS SOCIS
A L’ACADèMIA

Distribució de les aportacions econòmiques dels socis i de l’Acadèmia
El gràfic mostra l'estructura de les despeses totals de l'Acadèmia de l'any 2018 i el repartiment entre la part aportada pels socis i l'aportada per l'Acadèmia.
Despeses totals de l'Acadèmia any 2018 distribuït en % segons concepte de despesa

Com gestiona l'Acadèmia les aportacions dels socis?

Amb les aportacions dels socis es cobreix un 70,60% de les despeses totals de l'Acadèmia. En el gràfic que exposem a continuació s'especifica el repartiment d'aquest percentatge per categories de despesa.
Aplicació de les aportacions dels socis
A què es destina cada euro aportat pel soci?

Aquest gràfic expressa, en cèntims, el destí de cada euro aportat pel soci.
Destí de cada euro aportat pel soci gestionat per l'Acadèmia (dades any 2018)
APORTACIó DELS RECURSOS DE LA F. ACADèMIA A LES FILIALS I SOCIETATS CIENTíFIQUES

Valor dels recursos administratius de l’Acadèmia aplicats a les Filials
Valor dels recursos generals de l’Acadèmia aplicats a les Societats

CRÈDITS PUBLICACIÓ

Memòria de l’Acadèmia
Curs 2018-2019

 • Publicació de l’Acadèmia
  de Ciències Mèdiques i
  de la Salut de Catalunya i de Balears
 • Consell Directiu
  Junta Permanent de l’Acadèmia
 • Direcció
  Mercè Balcells
 • Coordinació Editorial
  Odina Macias
 • Equip de redacció
  Enric Clarella
  Natàlia Corominas
  Elena Domínguez
  Anna Jordà
  Alfonso Lavado
  Eva M. Mach
  Jordi Mora
  Josep A. Pérez
  Daniel Prieto
  Julian Prieto
  Jaume Solé
 • Direcció gràfica, disseny i maquetació
  Miscellaneous Studio / Erigin
 • Secretaria i correspondència
  Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona
  Tel. 93 203 10 50 - Fax 93 203 14 85
 • Dipòsit Legal
  B-38.522.2010