Qualitat
La Fundació Acadèmia avança en la millora contínua

La Fundació Acadèmia impulsa millores del seu sistema de gestió

El curs 2017-2018 s’emprenen iniciatives diverses que aporten qualitat al sistema de gestió de l’entitat.
En l’actualitat es treballa en la interrelació dels plans de contingències d’àrea i la millora del BigDATA.
Valoració de riscos i desenvolupament de Plans de Contingències

Aposta per l’eficiència energètica, la sostenibilitat i la millora de les instal·lacions

Can Caralleu: una seu més eficient i confortable
En el marc del projecte de millora, la Fundació Acadèmia millora la confortabilitat des les seves instal·lacions i realitza accions per minimitzar l’impacte ambiental en el desenvolupament de les seves activitats.

Millora d’instal·lacions

 • Instal·lació de WIFI professional
 • Instal·lació de pantalles integrades a les taules de les sales
 • Renovació cadires sala 10
 • Instal·lació d'equip audiovisual a sales 6 i 7, i sala B
 • Renovació de material tècnic d'auditori i sales
 • Renovació general WC's i instal·lació de canviadors per nadons

Eficiència energètica i sostenibilitat

 • Pavimentació sala 10
 • Noves plantes refrigeradores d’Aire Condicionat (II fase)
 • Substitució de lluminàries a la seu Barcelona
 • Recollida sel·lectiva de residus i reciclatge de paper
 • Polsadors i aixetes electròniques
 • Reutilització de mobiliari
La qualitat en els serveis, el nostre valor afegit
Valoració dels serveis i de les instal·lacions de Can Caralleu
La valoració dels serveis prestats i la interacció amb els col·laboradors iguala o supera en tots els casos el 4 en una escala de 0 a 5.
RELACIONS AMB PROVEÏDORS SECRETARIA GENERAL DE FILIALS I SOCIETATS SECRETARIA TÈCNICA D'ACTES RELACIONS AMB INDÚSTRIA RESPONSABLES ECONÒMICS SERVEIS A WEBMASTERS
La seu de Can Caralleu, continua millorant les seves instal·lacions i serveis per a complir les expectatives dels seus assistents i visitants.
ACCESSI­BILITAT GEOGRÀ­FICA ACCESSI­BILITAT HORÀRIA APARCA­MENT ATENCIÓ ADMINIS­TRATIVA CONFORTA­BILITAT DE LES SALES MITJANS AUDIO­VISUALS MUNTATGE SALA PLENÀRIA I ALTRES ESPAIS UTILITZATS NETEJA I MANTENI­MENT DELS ESPAIS PREU SERVEI DE CÀTERING VALORACIÓ CONSOLI­DADA CAN CARALLEU