Recursos
Humans
La Fundació Acadèmia compta amb un equip humà identificat i compromès

Organigrama

Organització administrativa de la Fundació de L’Acadèmia

Comitès

Els Comitès permanents de la Fundació Acadèmia, són grups de treball interdepartamentals que impliquen el personal en el desenvolupament de l’estratègia, promouen l’assumpció de responsabilitats, afavoreixen la creativitat i la innovació, milloren la comunicació i contribueixen a la cultura del treball en equip. Actualment existeixen cinc Comitès permanents.
COMITÈ D’INNOVACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS

CINOR

La seva funció és proposar accions de millora i la introducció de bones pràctiques en els processos operatius i de suport de l’organització amb l’objectiu de guanyar eficiència
Blanca Condomines
COORDINADORA

Eva Maria Mach
Enric Clarella
Alfonso Lavado
Daniel Prieto
Julián Prieto
COMITÈ DE DINÀMICS

DINàMICS

Té les funcions de dinamitzar les relacions interpersonals de l’organització, optimitzar la qualitat de la comunicació entre departaments i persones i millorar la prosocialitat i el clima relacional de l’organització
Mercè Balcells
Ignasi de Quinto
Rosa Merino
Xavier Nieves
Paquita Peinado
Jaume Solé
Òscar Viguín
COMITÈ DE QUALITAT

CQ

Grup de treball encarregat de la millora del sistema de gestió de qualitat de l’Acadèmia, seguint el model EFQM
Eva Maria Mach
COORDINADORA

Blanca Condomines
Anna Jordà
Daniel Prieto
Julián Prieto
Cristina Rey
Jaume Solé
COMITÈ D’IMATGE

CIMT

Desenvolupa i manté actualitzats els documents divulgatius i corporatius de l’entitat i vetlla per la correcció i l’homogeneïtat de la informació que s’emet pels diferents canals de comunicació de l’Acadèmia
Natàlia Corominas
COORDINADORA

Ignasi de Quinto
Jorgina Fabré
Anna Jordà
Daniel Prieto
Monstserrat Requena
COMITÈ D’EMERGÈNCIES

CEMER

És l’encarregat de vetllar i dur a terme les actuacions en cas de qualsevol emergència i de l’avaluació de riscos laborals i de vigilància de la salut
Jordi Mora
CAP D’EMERGÈNCIES

Oriol Corominas
CAP D’INTERVENCIÓ

Iolanda Bosch
Maria Carro
Oscar Corcuera
Justa González
Rosa Merino
Niccoló Pepi
Jaume Solé
Teresa Vicetto

Conciliació i
Beneficis socials

La valoració del personal en relació amb aquest conjunt de mesures socials va ser de 4,50 sobre un màxim de 5 punts
L’Acadèmia disposa d’una sèrie d’iniciatives que faciliten un equilibri saludable entre la vida laboral, personal i familiar, i ha implantat diversos beneficis socials i accions per reconèixer les persones.

El clima laboral
a L’Acadèmia

La Fundació Acadèmia té la voluntat de continuar aprofundint en el benefici social per fomentar la satisfacció del nostre equip humà mitjançant una enquesta anual al personal. A continuació presentem alguns dels resultats obtinguts representatius del resultat positiu global de l’enquesta:
M’identifico amb els valors de l’entitat?
Em sento part integrant del grup?
Com valoro els beneficis socials que ofereix l’Acadèmia
Tinc sentiment de pertinença positiva a l’Acadèmia?
Actualment es treballa en els aspectes a millorar dels resultats obtinguts en la darrera enquesta, com ara el coneixement dels valors de l’entitat i la percepció en l’ambient de treball, amb l’avaluació psicosocial externa.

Retribució

La Fundació estableix actuacions perquè el seu personal se senti integrat en l’organització amb motivació i fidelització cap a l’entitat
L’Acadèmia té establert un sistema de retribució variable, com a element de gestió, amb la finalitat principal d’incentivar les actituds i els nivells d’implicació de les persones. La política de retribució variable consta de:

  • Objectius individuals
  • Avaluació de l’actitud personal i implicació en el projecte Acadèmia (AIPA)
  • Valoració de la professionalitat
El total de la retribució variable representa com a mitjana un 10,94% del salari total de cada persona. Respecte de l’any anterior suposa un increment del 2,43%.
Retribució fixa i variable

Política de
Seguretat en el treball

L’Acadèmia, compromesa a garantir la seguretat i salut integral de les persones, impulsa la millora contínua de les condicions de treball basant-se en un marc de salut global i estableix els principis següents:

Programa social i Jornada de Comunicació

Jubilacions

Durant aquest curs acadèmic s’ha jubilat a l’Acadèmia: Rufina Marco


Rufina Marco