L’Acadèmia
en xifres

MEMÒRIA ECONÒMICA
FUNDACIÓ ACADÈMIA

2016: un any més de creixement sostingut
Balanç de situació a 31/12/2016
El balanç de la Fundació augmenta un 7,26% al respecte de l’any 2015
Actiu
Actiu no corrent 11.310.309
Actiu corrent 10.077.184
 
Total actiu 21.387.492
Passiu
Patrimoni net 10.740.6239
Passiu no corrent 9.737.714
Passiu corrent 909.154
Total passiu 21.387.492
Compte de resultats 2016
El resultat positiu de l’any 2016 és un 8,65% superior al del 2015

Ingressos
Aportacions socis per formació 1.917.424
Donatius per formació 757.560
Prestació de serveis 2.212.706
Ingressos per gestió 318.721
Subvencions Oficials 171.025
Ingressos financers i excepcionals 78.735
Subvencions en capital 239.134
Total ingressos 5.695.305
Excedent de l’exercici 107.316
Despeses
Formació i congressos 2.171.568
Beques i premis 737.293
Personal 1.730.857
Despeses generals 580.508
Amortitzacions 367.763
 
 
Total despeses 5.587.989
INGRESSOS 2016
DESPESES 2016

BALANÇ

ACTIU (import en euros)
EXERCICI 2015
EXERCICI 2016
A) ACTIU NO CORRENT
11.463.918,11
11.310.308,61
I. Immobilitzat intangible
671.482,38
654.500,09
2. Concessions administratives
646.660,68
635.913,18
3. Patents, llicències, marques i similars
2.063,48
1.729,52
5. Aplicacions Informàtiques
22.758,22
16.857,39
II. Immobilitzat material
7.410.095,06
7.423.352,75
2. Construccions
6.868.117,18
6.843.953,64
3. Instal.lacions tècniques
227.064,06
178.185,73
5. Altres instal.lacions i utillatge
99.196,89
122.377,03
6. Mobiliari
42.626,23
68.273,92
7. Equips per a processaments d’informació
121.466,41
107.612,51
9. Altre immobilitzat
36.924,29
31.623,68
10. Immobilitzat material en curs i Acomptes
14.700,00
71.326,24
III. Inversions Immobiliàries
3.017.494,91
2.967.610,01
1. Terrenys i béns naturals
0,00
0,00
2. Construccions
3.017.494,91
2.967.610,01
IV. Béns de patrimoni cultural
248.199,00
248.199,00
3. Biblioteques
248.199,00
248.199,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
0,00
0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini
116.646,76
16.646,76
5. Altres actius financers
116.646,76
16.646,76
VII. Actius per impost diferit
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
8.474.546,99
10.077.183,54
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
0,00
0,00
II. Existències
0,00
0,00
6. Acomptes
0,00
0,00
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1.087.516,43
1.340.297,74
4. Altres deutors
1.087.516,43
1.335.947,73
5. Personal
0,00
0,00
6. Actius per impost corrent
0,00
0,00
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
0,00
0,00
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
0,00
0,00
V. Inversions financeres a curt termini
5.065.792,87
5.159.678,82
1. Instruments de patrimoni
395.480,76
260.543,99
2. Crèdits a tercers
0,00
0,00
3. Valors representatius de deute
2.370.312,11
4.399.134,83
5. Altres actius financers
2.300.000,00
500.000,00
VI. Periodificacions a curt termini
21.503,52
37.777,55
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
2.299.734,17
3.539.429,43
1. Tresoreria
2.299.734,17
3.539.429,43

TOTAL ACTIU (A+B)
19.938.465,10
21.387.492,15PATRIMONI NET I PASSIU (import en euros)
EXERCICI 2015
EXERCICI 2016
A) PATRIMONI NET
10.411.224,95
10.740.623,44
A-1) Fons propis
1.763.742,30
1.871.058,73
I. Fons dotacionals o fons socials
30.050,61
30.050,61
1. Fons dotacionals o fons socials
30.050,61
30.050,61
II. Fons especials
0,00
0,00
III. Reserves
0,00
0,00
IV. Excedents d’exercicis anteriors
1.634.924,51
1.733.691,69
1. Romanent
1.634.924,51
1.733.691,69
V. Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries
0,00
0,00
VI. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
98.767,18
107.316,43
VII. Aportacions per a compensar pèrdues
0,00
0,00
A-2) Ajustaments per canvis de valor
-14.736,44
-326,79
I. Actius financers disponibles per a la venda
-14.736,44
326,79
II. Operacions de cobertura
0,00
0,00
Altres
0,00
0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats de rebuts
8.662.219,09
8.869.237,92
2. Subvencions i llegats de capital
8.662.219,09
8.869.237,92

B) PASSIU NO CORRENT
8.681.753,83
9.737.714,42
I. Provisions a llarg termini
0,00
0,00
II. Deutes a llarg termini
8.452.525,14
8.681.753,83
1. Deutes amb entitats de crèdit
1.201.424,58
1.038.545,11
3. Altres passius financers
7.480.329,25
8.699.169,31
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini
0,00
0,00
IV. Passius per impost diferit
0,00
0,00
V. Periodificacions a llarg termini
0,00
0,00

C) PASSIU CORRENT
845.486,32
909.154,29
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
0,00
0,00
II. Provisions a curt termini
0,00
0,00
III. Deutes a curt termini
215.839,08
227.836,22
1. Deutes amb entitats de crèdit
160.616,45
162.687,84
1. Altres passius financers
55.222,63
65.148,38
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
0,00
0,00
V. Creditors per a activitats i altres comptes a pagar
629.647,24
665.536,64
1. Proveïdors
276.486,16
268.186,21
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
102.704,82
103.472,61
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
250.456,26
293.877,82
VI. Periodificacions a curt termini
0,00
0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
19.938.465,10
21.387.492,15

COMPTE DE RESULTATS

(import en euros)
(Deure) Haver
EXERCICI 2015
(Deure) Haver
EXERCICI 2016

1. Ingressos per les activitats
4.960.912,07
5.195.131,50
b) Prestacions de serveis
2.133.271,81
2.212.706,40
d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
1.989.102,71
2.053.839,75
e) Subvencions oficials a les activitats
43.947,65
171.025,30
f) Donacions i altres ingressos per a activitats
794.589,90
757.560,05
2. Ajuts concedits i altres despeses
-908.731,36
-737.292,60
a) Ajuts concedits
-908.731,36
-737.292,60
3. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació
0,00
0,00
4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu
0,00
0,00
5. Aprovisionaments
-773.407,62
-903.866,89
a) Consum de béns destinats a les activitats
-33.777,81
-100.113,49
c) Treballs realitzats per altres entitats
-739.629,81
-803.753,40
6. Altres ingressos de les activitats
162.198,90
182.304,93
a) Ingressos per arrendaments
159.099,30
178.361,64
b) Ingressos per serveis al personal
2.909,60
3.368,29
c) Provisions
190,00
575,00
7. Despeses de personal
-1.669.576,27
-1.730.857,10
a) Sous, salaris i assimilats
-1.334.029,29
-1.380.216,27
b) Càrregues socials
-343.377,98
-335.546,98
8. Altres despeses d’explotació
-1.642.778,34
-1.819.220,51
a) Serveis exteriors
-1.562.153,55
-1.747.164,82
a-2) Arrendaments i cànons
-132.265,81
-145.341,04
a-3) Reparacions i conservació
-164.544,36
-228.940,60
a-4) Serveis professionals independents
-449.383,60
-659.449,31
a-5) Transports
-8.976,03
-10.433,68
a-6) Primes d’assegurances
-25.416,34
-26.457,19
a-7) Serveis bancaris
-3.902,10
-4.531,35
a-8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
-67.971,29
-40.893,51
a-9) Subministraments
-104.927,66
-107.468,70
a-10) Altres Serveis
-604.766,36
-523.649,44
Tributs
-4.636,88
-2.030,478
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
-75.987,91
-70.025,22
d) Altres despeses de gestió corrent
0,00
0,00
9. Amortització de l’immobilitzat
-354.057,81
-367.763,12
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
253.630,80
239.133,70
11. Excés de provisions
0,00
0,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat
0,00
0,00
b) Resultats per alienacions i altres
0,00
0,00
13. Altres resultats
47.759,02
11.253,07

I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
75.949,39
68.822,98

14. Ingressos financers
52.098,96
67.482,04
a) De participacions en instruments de patrimoni
0,00
0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers
52.098,96
67.482,04
b2) En tercers
52.098,96
67.482,04
15. Despeses financeres
-29.281,17
-24.200,62
b) Per deutes amb tercers
-29.281,17
-24.200,62
16. Variació de valor raonable en instruments financers
0,00
-4.787,97
a) Cartera de negociació i altres
0,00
0,00
b) Imputació al resultat de l’exercici per actius financers disponibles per a la venda
0,00
-4.787,97
17. Diferències de canvi
0,00
0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers
0,00
0,00
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
22.817,79
238.493,45
III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I+II)
98.767,18
107.316,43
19. Impostos sobre beneficis
0,00
0,00

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI (III+19)
98.767,18
107.316,43

DESTí DE LES
APORTACIONS
DELS SOCIS
A L’ACADèMIA

Distribució de les aportacions econòmiques dels socis i de l’Acadèmia
El gràfic mostra l’estructura de les despeses totals de l’Acadèmia de l’any 2016 i el repartiment entre la part aportada pels socis i l’aportada per l’Acadèmia.
FORMACÓ BEQUES I PREMIS ATENCIÓ I GESTIÓ SOCIS SERVEIS I PRODUCTES TELEMÀTICS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ PER A SOCIETATS I FILIALS
67,21% APORTACIÓ DEL SOCI
32,79% APORTACIÓ DE LA F. ACADÈMIA
Amb les aportacions dels socis es cobreix un 67,21% de les despeses totals. En el gràfic s’especifica el repartiment d’aquest percentatge per categories de despesa.
Com es gestionen les aportacions dels socis
Aquest gràfic expressa, en cèntims, el destí de cada euro aportat pel soci.
A què es destina cada euro aportat pel soci?

APORTACIÓ DELS RECURSOS DE LA F. ACADÈMIA A LES FILIALS I SOCIETATS CIENTÍFIQUES

Valor dels recursos administratius de l’Acadèmia aplicats a les Filials
AGRUPACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE GIRONA
ACADÈMIA MÈDICA BALEAR
FILIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL
FILIAL DEL MARESME
ACADÈMA DE CIÈNCIES MÈDIQUES D'ANDORRA
FILIAL DE TORTOSA I TERRES DE L'EBRE
FILIAL DE TARRAGONA
AGRUPACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES D'OSONA
ASSOCIACIÓ MÈDICO-QUIRÚRGICA DE LLEIDA
FILIAL DEL VALLÈS ORIENTAL
FILIAL DE L'ALT URGELL
FILIAL DEL GARRAF
FILIAL DE LA GARROTXA
ASSOCIACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE L'ALT EMPORDÀ
FILIAL DE L'ALT PENEDÈS
FILIAL DE L'ANOIA
FILIAL DEL BAGES
SOCIETAT VALENCIANA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
FILIAL DE LA CERDANYA I EL CAPCIR
FILIAL DE MENORCA
Valor dels recursos generals de l’Acadèmia aplicats a les Societats
PEDIATRIA
MEDICINA D'URGÈNCIES
CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA (COT)
ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL DOLOR
MEDICINA INTERNA
OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
CIRURGIA
MEDICINA INTENSIVA
RADIOLOGIA I DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
CARDIOLOGIA
MALALTIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA
PNEUMOLOGIA
CCR
PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL
FISIOTERÀPIA
DIGESTOLOGIA
NEUROLOGIA
SALUT LABORAL
FARMÀCIA CLÍNICA
GESTIÓ SANITÀRIA
AECS
ONCOLOGIA
REUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOLOGIA
ODONTOLOGIA I ESTOMATOLOGIA
DOLOR
INFERMERIA
MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ
ESSD
DIABETIS
DERMATOLOGIA I VENERIOLOGIA
MEDICINA DE L'ESPORT
CURES PAL·LIATIVES
ANATOMIA PATOLÒGICA
SALUT PÚBLICA
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR
TRASPLANTAMENT
ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ
CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA
TERÀPIA FAMILIAR
UROLOGIA
CITOPATOLOGIA
HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA
NEFROLOGIA
HIPERTENSIÓ ARTERIAL
DOCUMENTACIÓ MÈDICA
IMMUNOLOGIA
ENDOSCÒPIA DIGESTIVA
CIRURGIA PLÀSTICA, REPARADORA I ESTÈTICA
BIOÈTICA
CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL I ORAL
ALIMENTACIÓ I DIETÈTICA
SEXOLOGIA
AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA
ACUPUNTURA
MEDICINA NUCLEAR I IMATGE MOLECULAR
QUALITAT ASSISTENCIAL
SCATT
HISTÒRIA MEDICINA
PSIQUIATRIA INFANTIL
CONTRACEPCIÓ
PÀNCREES
VALORACIÓ DANY CORPORAL
FARMACOLOGIA
CIRURGIA TORÀCICA
GERIATRIA
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA
PSICOLOGIA
CIRURGIA CARDÍACA
PALEOPATOLOGIA
INFERMERIA EN COT
INNOVACIÓ DOCENT I FORMACIÓ EN SIMULACIÓ
NEUROCIRURGIA
MEDICINA AEROSPACIAL, SUBAQUÀTICA I AMBIENTAL
ESPECIALISTES PSICOLOGIA CLÍNICA
SETOC
TRANSFUSIÓ SANGUÍNIA
SALUT DIGITAL
AMHB
INFORMÀTICA I ENGINYERIA MÈDIQUES
MEDICINA LEGAL I TOXICOLOGIA
BIOQUÍMICA CLÍNICA
DRET SANITARI
ELECTROMIOGRAFIA
NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
DEMCAT
BIOTECNOLOGIA
INFERMERIA EN REPRODUCCIÓ
ACLAE
VALOR SERVEIS ADMINISTRATIUS
VALOR MANTENIMENT ESPAIS, AUDIOVISUAL, SUPORT TÈCNIC I NETEJA

CRÈDITS PUBLICACIÓ

Memòria de l’Acadèmia Curs 2016-2017

 • Publicació de l’Acadèmia
  de Ciències Mèdiques i
  de la Salut de Catalunya i de Balears
 • Consell Directiu
  Junta Permanent de l’Acadèmia
 • Direcció
  Mercè Balcells
 • Coordinació Editorial
  Blanca Condomines
 • Equip de redacció
  Enric Clarella
  Natàlia Corominas
  Elena Domínguez
  Anna Jordà
  Alfonso Lavado
  Eva M. Mach
  Jordi Mora
  Daniel Prieto
  Julian Prieto
  Marta Santolaria
  Jaume Solé
 • Consultora lingüística i d’estil
  Montserrat Bayà
 • Direcció gràfica, disseny i maquetació
  Josep Ràmia i Blasco
  Natàlia Castaño Boldús
 • Secretaria i correspondència
  Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona
  Tel. 93 203 10 50 - Fax 93 203 14 85