RSC – Qualitat

FotoCabecera_2022-2023

TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I QUALITAT

Mirant el futur

Enguany l’Acadèmia, seguint el mètode de millora continuada en la gestió, ha volgut presentar el seu primer informe de sostenibilitat de l’any 2022. En l’elaboració d’aquest informe han servit de guia els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i els estàndards GRI (Global Reporting Initiative), amb la corresponent anàlisi de materialitat per a determinar els temes més significatius per a l’Acadèmia.

L’Acadèmia ha comptat amb l’assessorament de l’empresa externa INGECAL S.L., per elaborar l’anàlisi de materialitat i redactar l’informe, que està en tràmit per a la seva acreditació a través de Bureau Veritas.

Portal de Transparència de l’Acadèmia

--- INFORME DE TRANSPARÈNCIA, SOSTENIBILITAT I QUALITAT EN LA GESTIÓ DE L’ACADÈMIA 2022 ---


Aquest mètode es basa en l’anàlisi de tres àmbits d’actuació:

A. MEDI AMBIENT

L’Acadèmia du a terme les següents actuacions amb relació al medi ambient:

  • Incorporació de nous proveïdors, més sostenibles i de proximitat.
  • Bones pràctiques ambientals: reducció de plàstics i paper en jornades i congressos.
  • Utilització de piles recarregables.
  • Millores en l’eficiència de les instal·lacions: aïllament d’humitats, insonorització de sales, ampliació d’una sala, pèrgola bioclimàtica a la terrassa.

L’Acadèmia compleix amb un 80% dels requisits legals ambientals que li apliquen. Està treballant en els requisits que els falta complir.


A.1. Materials i embalatge:


L’Acadèmia utilitza els següents materials en les seves activitats:


Distribució de bosses de roba reciclada als assistents als congressos.

Ampolles d’aigua reciclables amb tap de canya de bambú, amb baixa petjada de carboni i cartró amb segell FSC.

Lot de nadal per al personal en 104 bosses reutilitzables.

Reducció en l’entrega de material en paper als assistents a congressos amb augment de suports informàtics (QR).

53 bosses i 20 moneders reciclades amb les banderoles del 150è aniversari de l’Acadèmia per al personal.

Acreditacions reutilitzables per a la identificació dels assistents als congressos.A.2. Petjada de Carboni:


Les emissions de CO2 s’han calculat fent referència a l’abast 1 i 2. A l’Acadèmia l’any 2022 van ser:

103,72 Tn Eq CO2


  ComercialitzadoraConsum (kWh)Factor MixEmissions CO2 eq.
  Emissions indirectes (electricitat)381.3220,272103,72

No hi ha emissions directes perquè l’Acadèmia no disposa d’instal·lacions fixes que generin emissions i, no s’ha produït cap fuita dels gasos dels equips de climatització.

La finalitat derivada de l'objectiu 13 dels ODS és aconseguir una millora contínua del resultat d’aquesta mesura.


A.3. Gestió de residus:


L’Acadèmia genera els següents residus:
PAPER I CARTRÓ


ORGÀNIC


ENVASOS


APARELLS ELECTRÒNICS


FLUORESCENTS


TÒNERS

El paper que pugui contenir dades personals es recicla seguint la normativa vigent de Protecció de Dades. L’Acadèmia compta amb una empresa gestora (Natura Activa) pel tractament dels residus de paper. I el volum de paper generat i reciclat ha estat de 506,20 Kg. (com a valor de referència, es considera una quantitat menor).

Els residus d’orgànic, plàstic i vidre no es registren, es llencen directament als contenidors especials de reciclatge (orgànic, plàstic i vidre) que hi ha al carrer, atès el poc volum generat.

En l’Edifici de Can Caralleu tenim un total de 422 fluorescents en diferents tipus de lluminàries. El 2022, seguint la política de transformació tecnològica, es va preparar un pla d’acció per la seva substitució per tecnologia LED (2023 - 2026), en el qual es preveu la total transformació de totes les lluminàries de Can Caralleu, com a millora de sostenibilitat. Durant l’any 2023 es realitza la substitució de 103 punts de llum.

Els aparells electrònics, quan es renoven pel seu ús, són oferts al personal de l’Acadèmia i, a entitats públiques i socials. (veure apartat Projectes d’Acció Social).

Els tòners no s’han comptabilitzat, a partir del 2024 s’iniciarà el control d’aquest material.

A.4. Energia:

L’Acadèmia disposa de plaques solars instal·lades a l’edifici de Can Caralleu (Barcelona). L’any 2022, tota l’energia produïda es destinava a la venda:


23.756 kwh381.322 kwh
Energia produïda venudaEnergia comprada

B. SOCIAL (Equip Humà i societat)

L’Acadèmia du a terme moltes actuacions amb relació a temes socials interns i cap a la societat, desenvolupats als apartats d’Equip Humà, Òrgans de Govern i l’Acadèmia en Xifres:


B.1. Equip Humà


B.1.1 Personal:

  Estructura de la plantilla:

  Distribució del personal per sexe i edat

  Distribució del personal per sexe i grup professional

Retribucions salarials:

La bretxa salarial s’ha calculat seguint la fórmula de l’eina del Ministeri d’Igualtat:


Bretxa Total a la F. Acadèmia
-2,33%


La bretxa salarial mitjana de l'any 2020 a Catalunya, publicada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va ser del 19,7%


B.1.2. Salut i seguretat:

Qualitat de l’aire:

Des de l’any 2020 l’Acadèmia realitza controls mensuals de la concentració de CO2 i d’O3 per fer un seguiment de la qualitat de l’aire a l’edifici de Can Caralleu. El pla d’acció preveu incorporar la resta de centres de treball de l’Acadèmia entre el 2024 i el 2026.

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball estableix un límit de 0,2 mg/m3 de concentració d’O3 en els espais tancats de treball lleuger i, la normativa vigent de RITE determina que el nivell de concentració de CO2 en espais tancats ha d’estar per sota de 800 ppm per garantir una bona qualitat de l’aire en espais com el de l’Acadèmia.

Durant l’any 2022 les mesures de Can Caralleu han estat:

O3 = 0,048 mg/m3

Segons l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball es recomana que sigui > 0.2 mg/m3

>CO2 = 519,261 ppm

Segons RITE es recomana que sigui > 800 ppmEquip Humà de la F. Acadèmia i F. InterAc Salut:

A l’Acadèmia és d’aplicació el Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos.


1.764h524.552h0
TreballadesMitjana de treballadors/esAbsentisme1Accidents de treball

1 Les hores d'absentisme inclouen les baixes per malaltia comuna i els permisos de maternitat/paternitat.


Durant el 2022 les hores de baixa per malaltia comuna van ser:2.008h

248h


B.1.3. Diversitat, equitat i inclusió:

21 persones majors de 50 anys, el que representa un 43,75% de la plantilla.

2.296h de baixa per paternitat

La Junta de Govern de l’Acadèmia està formada per:   55   62

B.1.4. Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere:

Durant el 2022 s’han produït 0 casos d’assetjament i/o discriminació a l’Acadèmia.


B.2. Societat


B.2.1. Projectes d’acció social i diàleg amb les comunitats:

  • Durant el 2022 l’Acadèmia ha col·laborat amb diverses entitats socials amb un import total de:
    Fundació Acadèmia: 402.279,59€     Fundació InterAc Salut: 2.000,00€
  • La F. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la salut disposa d’un programa de reciclatge del material audiovisual i informàtic des de fa més de 10 anys que facilita el seu aprofitament mitjançant la donació al mateix personal de l’Acadèmia i, a entitats socials i públiques.

L’any 2021 el material informàtic es va distribuir entre el personal de l’entitat i a l’Associació Cornellà Xarxa Ciutadana, Cornellà.Net. És una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure les tecnologies de la informació entre la població de Cornellà i per extensió a tot el Baix Llobregat. El material va ser repartit entre altres entitats culturals i socials de la Ciutat de Cornellà.
L’any 2022 no va haver-hi reciclatge d’aquest tipus de material.

El material audiovisual i informàtic reciclat l’any 2023 ha estat lliurat a personal de l’Acadèmia i a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Des de les Àrees de Cultura dels dos Ajuntaments s’ha vehiculat la seva distribució a entitats socials i públiques.


B.2.2. Privacitat i protecció de dades

El 2022 0 reclamacions i/o incidents en matèria de protecció de dades.


C. BON GOVERN


L’Acadèmia du a terme moltes actuacions desenvolupades amb relació a temes de bon govern i bones pràctiques de gestió presentades en els apartats d’Òrgans de Govern, Activitats Institucionals i Serveis Informàtics de la memòria institucional:


C.1. Transparència:


L’Acadèmia publica els documents establerts per la Generalitat de Catalunya al Portal Transparència de la pàgina web.


C.2. Ètica empresarial:


L’Acadèmia disposa d’un document de Codi de bon govern i bones pràctiques de gestió incorporat al portal de transparència.

Durant el 2022 a l’Acadèmia hi ha hagut:

0  casos de corrupció
casos de suborn
casos de blanqueig de capitals

C.3. Gestió de la comunicació, la confiança i la reputació:


D’acord amb el sistema d’avaluació de la qualitat en gestió de l’Acadèmia, acreditat des de fa 7 anys amb el sistema EFQM, aquest any s’han continuat realitzant les enquestes d’avaluació, a usuaris interns i externs en diferents àmbits d’actuació.

Durant l’any 2022 (sense comptar les enquestes específiques del 150è aniversari) es van realitzar un total de:


13.5306.35346,95%
EnviadesRespostes

A la F. Acadèmia l’any 2022 es van respondre 4.917 enquestes, amb el següent resultat:


Valoració dels serveis propis

Interval de valoració de 0 a 5

Evolució valoració global-serveis propis

Interval de valoració de 0 a 5

Valoració instal·lacions Acadèmica-Can Caralleu

Interval de valoració de 0 a 5

Evolució valoració global instal·lacions Can Caralleu

Interval de valoració de 0 a 5

C.4. Certificacions:

L’Acadèmia disposa de les següents distincions, que acrediten la seva qualitat i li permeten donar valor afegit als seus membres, a les seves Societats i als seus clients i col·laboradors:


C.5. Renovació i transformació tecnològica:

El 2022 es van invertir en tecnologia i sistemes de virtualització:


8.021,81 €84.714,66 €8.039,82 €
SoftwareEquips multimèdiaEquips informàtics