Presentació

FotoCabecera_2022-2023

Curs 2021-2022

30.272

Socis

83 Societats Científiques
19 Filials Territorials

1.288

Activitats

8.718 Hores de formació
160.080 Assistents professionals i escolars

662.552

Euros lliurats

a Socis en Premis i Beques

Benvolgudes, Benvolguts,

“L’Acadèmia impulsora del creixement i difusió del coneixement nou”

Més enllà de les apreciacions quantitatives, tant en les memòries de l’Acadèmia com en les presentacions d’experiències en les sessions de societats i filials, cal estar alerta de les valoracions, des dels encerts als fracassos, de les oportunitats que brinda a les mancances que es detecten. Aquesta valoració, més qualitativa, només es pot respondre a partir de les contrastacions d’experiències i del debat que permet detectar petites diferències que condicionen resultats diversos.

Us convidem doncs a revisar aquesta memòria per conèixer quines són les activitats de les comunitats, úniques o diverses, de les quals formeu part, en comparació amb les altres i amb el total de l’Acadèmia.


"La formació continuada”

La formació continuada, com a objectiu primordial de l’Acadèmia, representa la difusió del nou coneixement contrastat dels nous conceptes bàsics en ciències de la salut, sorgits de la recerca bàsica translacional.

Molts d’aquests coneixements nous provenen de la recerca bàsica, però també de la seva aplicació en la recerca preclínica, dels resultats de l’evolució de les revisions actualitzades de casos clínics, d’estudis de cohorts o de cas-control, d’estudis aleatoritzats i controlats o de metaanàlisis.

“L’evolució digital”

Sens dubte, un dels camps que han marcat el canvi en el si de l’Acadèmia ha estat la implementació progressiva de les noves tecnologies de la informació, relació i comunicació.

La consolidació dels formats híbrids en les sessions de formació o de debat de l’Acadèmia, així com en les reunions de les Juntes de gestió, han passat a ser un nou model general, acceptat i útil per tothom.

"Gestió i administració"

Durant aquest curs, l’Acadèmia ha avançat també en la millora contínua del treball, amb una nova mirada de gestió, centrada en la Sostenibilitat (social, econòmica i ambiental). És així com s’ha inclòs un nou sistema d’acreditació basat en indicadors elaborats segons els GRI Estàndards del Global Reporting Iniciative.

Publicar una memòria de sostenibilitat és un exercici de transparència i responsabilitat que proporciona legitimitat a la nostra institució. Com a primera acció lligada amb aquesta, s’ha realitzat una anàlisi de la materialitat, consultant a diferents grups d’interès de l’Acadèmia.

Les memòries de l’Acadèmia reflecteixen l’evolució quantitativa d’activitats d’impuls i difusió del coneixement, però sense oblidar que més enllà de la docència, l’Acadèmia té un gran paper en el camp de poder detectar deficiències en l’atenció a la salut.

Transparència, Responsabilitat Social i Qualitat en gestió