Equip humà

FotoCabecera_2022-2023

Organigrama


UN EQUIP HUMÀ IDENTIFICAT I COMPROMÈS

Equip humà

Comitès

Els comitès permanents de la Fundació Acadèmia, són grups de treball interdepartamentals que impliquen el personal en el desenvolupament de l’estratègia, promouen l’assumpció de responsabilitats, afavoreixen la creativitat i la innovació, milloren la comunicació i contribueixen a la cultura del treball en equip.

Actualment existeixen quatre comitès permanents.
COMITÈ D’IMATGE

CIMT

Desenvolupa i manté actualitzats els documents divulgatius i corporatius de l’entitat i vetlla per la correcció i l’homogeneïtat de la informació que s’emet pels diferents canals de comunicació de l’Acadèmia
COMITÈ DE QUALITAT I SOSTENIBILITAT

CQS

Grup de treball encarregat de la millora del sistema de gestió de qualitat de l’Acadèmia, seguint el model EFQM i els criteris de sostenibilitat d'acord amb als estàndards GRI
COMITÈ D’EMERGÈNCIES

CEMER

És l’encarregat de vetllar i dur a terme les actuacions en cas de qualsevol emergència i de l’avaluació de riscos laborals i de vigilància de la salut
COMITÈ D’INNOVACIÓ

CINOR

Identifica i fa propostes concretes de millora per optimitzar recursos; promou la innovació en les diferents àrees i millora l'eficiència dels processos que es porten a terme a l'Acadèmia

Conciliació i
Beneficis socials

La valoració del personal en relació amb aquest conjunt de mesures socials és molt positiva.

 

L’Acadèmia disposa d’una sèrie d’iniciatives que faciliten un equilibri saludable entre la vida laboral, personal i familiar, i ha implantat diversos beneficis socials i accions per reconèixer les persones.


Programa social i Retribució

Retribució

 

 

 

La Fundació estableix actuacions perquè el seu personal se senti integrat en l’organització amb motivació i fidelització cap a l’entitat
L’Acadèmia té establert un sistema de retribució variable, com a element de gestió, amb la finalitat principal d’incentivar les actituds i el nivell d’implicació de les persones. La política de retribució variable consta de:

 • Objectius individuals
 • Avaluació de l’actitud personal i implicació en el projecte Acadèmia (AIPA)
 • Valoració de la professionalitat
 • Ajut econòmic per al personal amb fills entre 1 i 18 anys
 • Reconeixement del compromís i la implicació amb l'Acadèmia
 • Compensació de despeses per teletreball
La retribució variable representa un 19,23% del total dels salaris.


Programa social

 

 

 

Aquest curs acadèmic, el programa social del personal s’ha integrat en els Actes de celebració del 150 aniversari de l’Acadèmia.

JUBILACIONS


Durant aquest curs acadèmic s’han jubilat a l’Acadèmia:
Jordi Mora
Direcció Departament Administració i Recursos Humans
Natàlia Corominas
Direcció Telemàtica i WebMàster

Política de seguretat i salut per a les persones

 

 

 

A l’Acadèmia, es vetlla per garantir la seguretat i salut integral de les persones, s’impulsa la millora contínua de les condicions de treball amb diferents eines:

 • Existència d’un Comitè d’Emergències permanent
 • Presentacions periòdiques del pla d’emergències i simulacres d’evacuació
 • L’Acadèmia ofereix anualment un reconeixement mèdic al personal
 • Millores contínues als espais de treball i incorporació d’elements ergonòmics i tecnològics
 • Realització periòdica de cursos de Reanimació Cardiopulmonar per al personal
 • Mesuraments mensuals dels nivells de CO2 i O3 a tots els espais de l’Acadèmia
 • Pla de prevenció a les seus de l’Acadèmia

Les nostres persones


A la Fundació Acadèmia i la F. InterAc Salut, comptem amb un equip de persones compromès que és en part, el responsable dels bons resultats obtinguts i del creixement constant de les activitats i serveis. Aquí teniu algunes dades de l’equip:


Estructura de l’equip


HomesDonesTotal
 Fundació Acadèmia212344
 Fundació Interac Salut044
212748


Incorporacions i baixes 2022
2 incorporacions de dones


1 baixa d’un home
1 baixa d'una donaValoració de Clima

Realitzem periòdicament una enquesta de clima per conèixer la satisfacció i la percepció de les polítiques i accions implantades entre els nostres col·laboradors. Aquests són els resultats de l’enquesta d’aquest any:


Enquesta de clima 2023
Participació 81,58% (N=31)
Valoració: escala de 0 a 5
Aquest curs s’ha consolidat la realització de l’enquesta específica al personal de les Filials. Aquest són els resultats que constaten la satisfacció de les nostres persones.Resultat enquesta de clima laboral (Filials 2021-2023) Participació 100% (N=4)
Valoració: escala de 0 a 5
Els suggeriments i comentaris de les preguntes obertes de l’enquesta serveixen per implantar mesures i millorar el benestar de les persones.Formació i desenvolupament professional

A les reunions anuals entre responsables i treballadors (AIPA), es detecten necessitats formatives que s’incorporen al Pla anual de Formació. Aquest curs s’han realitzat diversos cursos de millora d’eines ofimàtiques i un curs de gestió d’equips i persones:
12 dones formades9 homes formats
421 hores194 hores