Recursos
Humans

Organigrama

Organització administrativa de la Fundació Acadèmia


La Fundació Acadèmia compta amb un equip humà identificat i compromès.

Recursos humans

Comitès

Els comitès permanents de la Fundació Acadèmia, són grups de treball interdepartamentals que impliquen el personal en el desenvolupament de l’estratègia, promouen l’assumpció de responsabilitats, afavoreixen la creativitat i la innovació, milloren la comunicació i contribueixen a la cultura del treball en equip. Actualment existeixen tres comitès permanents.
COMITè D’IMATGE

CIMT

Desenvolupa i manté actualitzats els documents divulgatius i corporatius de l’entitat i vetlla per la correcció i l’homogeneïtat de la informació que s’emet pels diferents canals de comunicació de l’Acadèmia
COMITé DE Qualitat

CQ

Grup de treball encarregat de la millora del sistema de gestió de qualitat de l’Acadèmia, seguint el model EFQM
COMITÈ D’EMERGÈNCIES

CEMER

És l’encarregat de vetllar i dur a terme les actuacions en cas de qualsevol emergència i de l’avaluació de riscos laborals i de vigilància de la salut

Conciliació i
Beneficis socials

La valoració del personal en relació amb aquest conjunt de mesures socials és molt positiva.

 

L’Acadèmia disposa d’una sèrie d’iniciatives que faciliten un equilibri saludable entre la vida laboral, personal i familiar, i ha implantat diversos beneficis socials i accions per reconèixer les persones.


Programa social i Retribució

Retribucio

 

 

 

La Fundació estableix actuacions perquè el seu personal se senti integrat en l’organització amb motivació i fidelització cap a l’entitat
L’Acadèmia té establert un sistema de retribució variable, com a element de gestió, amb la finalitat principal d’incentivar les actituds i els nivells d’implicació de les persones. La política de retribució variable consta de:

 • Objectius individuals
 • Avaluació de l’actitud personal i implicació en el projecte Acadèmia (AIPA)
 • Valoració de la professionalitat
 • Ajut econòmic per al personal amb fills entre 1 i 18 anys
 • Reconeixement del compromís i la implicació amb l'Acadèmia
La retribució variable representa un 13,88% del total dels salaris. Respecte de l’any anterior suposa un increment del 0,73%.
Programa social

 

 

 

Aperitiu Nadal
Celebració prèvia a les festes de Nadal
Visita cultural 2020
Ajornada per la Covid-19
Dinar estiu
Ajornat per la Covid-19

Política de seguretat en el treball i Pandèmia Covid-19

Política de Seguretat en el treball

 

 

 

L’Acadèmia, compromesa a garantir la seguretat i salut integral de les persones, impulsa la millora contínua de les condicions de treball basant-se en un marc de salut global i estableix els principis següents:

 • Les persones que formen part de l’Acadèmia són coneixedores del sistema de prevenció i del pla d’emergències.
 • Simulacre d'emergència realitzat en data 5 de Desembre de 2018
 • Presentació del pla d'emergències al nou personal el 15 de Maig de 2019
 • S’estableixen canals de comunicació que faciliten i potencien la participació i la comunicació dels treballadors en l’àmbit de la seguretat i de la salut.
 • Lligat amb la prevenció de riscos laborals, l’Acadèmia ofereix anualment un reconeixement mèdic.
 • Cursos de Reanimació Cardiopulmonar per al personal de l'Acadèmia.
 • Millores ergonòmiques.
 • Pla de prevenció per a les filials de Girona i del Vallès Occidental
Pandèmia Covid-19
Accions preventives

 

 

 

Amb motiu de la pandèmia de la Covid-19 l'Acadèmia ha implementat diverses accions amb l'objectiu de tenir cura de les seves persones i en molts casos, amb anticipació als requeriments legals establerts. Algunes de les mesures més rellevants són:

 • Elaboració d'un protocol de seguretat propi.
 • Realització de proves serològiques a tot el personal (6,38% immunitat del personal)
 • Instal·lació de mampares protectores, la retolació dels espais comuns i la compra de material de desinfecció per a cada espai de treball
 • Equipaments informàtics i/o compensació de despeses personals per a possibilitar el treball a distància
 • Establiment de torns alterns de treball amb combinació de treball a distància i treball presencial per garantir aforaments segurs a les zones de treball i mantenir el personal de risc amb treball a distància fins el mes de juliol

L’opinió de les persones de L’Acadèmia


Per a la Fundació Acadèmia és una prioritat tenir persones compromeses amb l’entitat. La seva satisfacció es mesura anualment amb una enquesta. L’any 2019 s’ha realitzat una enquesta en format electrònic, i totalment renovada de contingut, que ha comptat amb un 97,06% de participació.
Aquest són alguns dels resultats obtinguts, representatius del resultat positiu global de l’enquesta:

 

 

 

Els suggeriments i comentaris de les preguntes obertes de l’enquesta s’analitzen i serveixen per implantar mesures, com la reducció de l’horari per dinar i la finalització de la jornada laboral 30 minuts abans, incorporada al desembre del 2019.
Actualment es treballa en l’aplicació d’una prova pilot de combinació de Treball a distància i Treball presencial.