Recursos
Humans
La Fundació Acadèmia compta amb un equip humà identificat i compromès

Organigrama

Organització administrativa de la Fundació Acadèmia

Comitès

Els Comitès permanents de la Fundació Acadèmia, són grups de treball interdepartamentals que impliquen el personal en el desenvolupament de l’estratègia, promouen l’assumpció de responsabilitats, afavoreixen la creativitat i la innovació, milloren la comunicació i contribueixen a la cultura del treball en equip. Actualment existeixen cinc Comitès permanents.
COMITè D’INNOVACIó I OPTIMITZACIó DE RECURSOS

CINOR

La seva funció és proposar accions de millora i la introducció de bones pràctiques en els processos operatius i de suport de l’organització amb l’objectiu de guanyar eficiència
Blanca Condomines
COORDINADORA

Eva Maria Mach
Enric Clarella
Alfonso Lavado
Daniel Prieto
Julián Prieto
COMITé DE DINàMICS

DINàMICS

Té les funcions de dinamitzar les relacions interpersonals de l’organització, optimitzar la qualitat de la comunicació entre departaments i persones i millorar la prosocialitat i el clima relacional de l’organització
Mercè Balcells

Ignasi de Quinto
Rosa Merino
Xavier Nieves
Paquita Peinado
Jaume Solé
Òscar Viguín
COMITé DE QUALITAT

CQ

Grup de treball encarregat de la millora del sistema de gestió de qualitat de l’Acadèmia, seguint el model EFQM
Eva Maria Mach
COORDINADORA

Blanca Condomines
Anna Jordà
Daniel Prieto
Julián Prieto
Cristina Rey
Jaume Solé
COMITÈ D’IMATGE

CIMT

Desenvolupa i manté actualitzats els documents divulgatius i corporatius de l’entitat i vetlla per la correcció i l’homogeneïtat de la informació que s’emet pels diferents canals de comunicació de l’Acadèmia
Natàlia Corominas
COORDINADORA

Ignasi de Quinto
Gina Fabré
Anna Jordà
COMITÈ D’EMERGÈNCIES

CEMER

És l’encarregat de vetllar i dur a terme les actuacions en cas de qualsevol emergència i de l’avaluació de riscos laborals i de vigilància de la salut
Jordi Mora
CAP D’EMERGÈNCIES

Oriol Corominas
CAP D’INTERVENCIÓ

Iolanda Bosch
Maria Carro
Oscar Corcuera
Justa González
Rosa Merino
Niccoló Pepi
Jaume Solé
Teresa Vicetto

Conciliació i
Beneficis socials

La valoració del personal en relació amb aquest conjunt de mesures socials va ser de 4,55 sobre un màxim de 5 punts
L’Acadèmia disposa d’una sèrie d’iniciatives que faciliten un equilibri saludable entre la vida laboral, personal i familiar, i ha implantat diversos beneficis socials i accions per reconèixer les persones.

El clima laboral
a L’Acadèmia

La Fundació Acadèmia té la voluntat de continuar aprofundint en la millora de la satisfacció del nostre equip humà mitjançant una enquesta anual al personal. A continuació presentem alguns dels resultats obtinguts representatius del resultat positiu global de l’enquesta:
M’identifico amb els valors de l’entitat?
Em sento part integrant del grup?
Com valoro els beneficis socials que ofereix l’Acadèmia
Tinc sentiment de pertinença positiva a l’Acadèmia?
Actualment es treballa en l’anàlisi d’iniciatives per millorar els resultats obtinguts en la darrera enquesta de personal i en l’avaluació externa de riscos psicosocials realitzada.

Retribució

La Fundació estableix actuacions perquè el seu personal se senti integrat en l’organització amb motivació i fidelització cap a l’entitat
L’Acadèmia té establert un sistema de retribució variable, com a element de gestió, amb la finalitat principal d’incentivar les actituds i els nivells d’implicació de les persones. La política de retribució variable consta de:

  • Objectius individuals
  • Avaluació de l’actitud personal i implicació en el projecte Acadèmia (AIPA)
  • Valoració de la professionalitat
El total de la retribució variable representa com a mitjana un 11,25% del salari total de cada persona. Respecte de l’any anterior suposa un increment del 2,75%.

Política de
Seguretat en el treball

L’Acadèmia, compromesa a garantir la seguretat i salut integral de les persones, impulsa la millora contínua de les condicions de treball basant-se en un marc de salut global i estableix els principis següents:

  • Les persones que formen part de l’Acadèmia són coneixedores del sistema de prevenció i del pla d’emergències.
  • S’estableixen canals de comunicació que faciliten i potencien la participació i la comunicació dels treballadors en l’àmbit de la seguretat i de la salut.
  • Lligat amb la prevenció de riscos laborals, l’Acadèmia ofereix anualment un reconeixement mèdic.
  • Cursos de Reanimació Cardiopulmonar per al personal de l'Acadèmia.
  • Millores ergonòmiques.

Programa social

Jubilacions

Durant aquest curs acadèmic s’ha jubilat a l’Acadèmia: Elena Garcia