L’Acadèmia
en xifres

MEMÒRIA ECONÒMICA
FUNDACIÓ ACADÈMIA

2017: un any més amb resultat positiu
Balanç de situació a 31/12/2017
El balanç de la Fundació disminueix un 1,86% al respecte de l’any 2016
Actiu
Actiu no corrent 11.085.392
Actiu corrent 9.903.245
 
Total actiu 20.988.636
Passiu
Patrimoni net 10.930.500
Passiu no corrent 9.215.734
Passiu corrent 842.402
Total passiu 20.988.636
Compte de resultats 2017
El resultat positiu de l’any 2017 és un 51,38% superior al del 2016

Ingressos
Aportacions socis per formació 1.981.792
Donatius per formació 943.416
Prestació de serveis 2.488.516
Ingressos per gestió 318.721
Subvencions Oficials 79.874
Ingressos financers i excepcionals 37.819
Subvencions en capital 173.384
Total ingressos 6.023.521
Excedent de l’exercici 162.451
Despeses
Formació i congressos 2.514.392
Beques i premis 809.951
Personal 1.755.741
Despeses generals 460.563
Amortitzacions 320.425
 
 
Total despeses 5.861.071
INGRESSOS 2017
DESPESES 2017

BALANÇ

ACTIU (import en euros)
EXERCICI 2016
EXERCICI 2017
A) ACTIU NO CORRENT
11.310.308,61
11.085.391,69
I. Immobilitzat intangible
654.500,09
631.762,07
2. Concessions administratives
635.913,18
625.165,68
3. Patents, llicències, marques i similars
1.729,52
1.395,56
5. Aplicacions Informàtiques
16.857,39
5.200,83
II. Immobilitzat material
7.423.352,75
7.270.008,75
2. Construccions
6.843.953,64
6.811.061,05
3. Instal·lacions tècniques
178.185,73
161.477,87
5. Altres instal·lacions i utillatge
122.377,03
89.049,75
6. Mobiliari
68.273,92
63.572,86
7. Equips per a processaments d’informació
107.612,51
117.618,60
9. Altre immobilitzat
31.623,68
27.228,62
10. Immobilitzat material en curs i Acomptes
71.326,24
0,00
III, Inversions Immobiliàries
2.967.610,01
2.917.725,11
1. Terrenys i béns naturals
0,00
0,00
2. Construccions
2.967.610,01
2.917.725,11
IV. Béns de patrimoni cultural
248.199,00
248.199,00
3. Biblioteques
248.199,00
248.199,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
0,00
0,00
VI. Inversions financeres a llarg termini
16.646,76
17.696,76
5. Altres actius financers
16.646,76
17.696,76
VII. Actius per impost diferit
0,00
0,00

B) ACTIU CORRENT
10.077.183,54
9.903.244,73
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
0,00
0,00
II. Existències
0,00
0,00
6. Acomptes
0,00
0,00
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
1.340.297,74
1.269.176,87
4. Altres deutors
1.335.947,73
1.262.550,72
5. Personal
4.350,01
3.971,96
6. Actius per impost corrent
0,00
0,00
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques
0,00
2.654,19
IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
0,00
0,00
V. Inversions financeres a curt termini
5.159.678,82
3.069.665,81
1. Instruments de patrimoni
260.543,99
68.002,68
2. Crèdits a tercers
0,00
0,00
3. Valors representatius de deute
4.399.134,83
3.001.663,13
5. Altres actius financers
500.000,00
0,00
VI. Periodificacions a curt termini
37.777,55
17.383,42
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
3.539.429,43
5.547.018,63
1. Tresoreria
3.539.429,43
5.547.018,63

TOTAL ACTIU (A+B)
21.387.492,15
20.988.636,42PATRIMONI NET I PASSIU (import en euros)
EXERCICI 2016
EXERCICI 2017
A) PATRIMONI NET
10.740.623,44
10.930.500,43
A-1) Fons propis
1.871.058,73
2.033.509,65
I. Fons dotacionals o fons socials
30.050,61
30.050,61
1. Fons dotacionals o fons socials
30.050,61
30.050,61
II. Fons especials
0,00
0,00
III. Reserves
0,00
0,00
IV. Excedents d’exercicis anteriors
1.733.691,69
1.841.008,12
1. Romanent
1.733.691,69
1.841.008,12
V. Excedents pendents d’aplicació en activitats estatutàries
0,00
0,00
VI. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
107.316,43
162.450,92
VII.Aportacions per a compensar pèrdues
0,00
0,00
A-2) Ajustaments per canvis de valor
326,79
7.785,48
I. Actius financers disponibles per a la venda
326,79
7.785,48
II. Operacions de cobertura
0,00
0,00
III. Altres
0,00
0,00
A-3) Subvencions. donacions i llegats de rebuts
8.869.237,92
8.889.205,30
2. Subvencions i llegats de capital
8.869.237,92
8.889.205,30

B) PASSIU NO CORRENT
9.737.714,42
9.215.734,24
I. Provisions a llarg termini
0,00
0,00
II. Deutes a llarg termini
9.737.714,42
9.215.734,24
1. Deutes amb entitats de crèdit
1.038.545,11
874.297,26
3. Altres passius financers
8.699.169,31
8.341.436,98
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini
0,00
0,00
IV. Passius per impost diferit
0,00
0,00
V. Periodificacions a llarg termini
0,00
0,00

C) PASSIU CORRENT
909.154,29
842.401,75
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
0,00
0,00
II. Provisions a curt termini
0,00
0,00
III. Deutes a curt termini
227.836,22
231.287,99
1. Deutes amb entitats de crèdit
162.687,84
164.159,86
1. Altres passius financers
65.148,38
67.128,13
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
0,00
0,00
V. Creditors per a activitats i altres comptes a pagar
665.536,64
609.064,64
1. Proveïdors
268.186,21
315.638,97
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
103.472,61
104.483,46
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
293.877,82
188.942,21
VI. Periodificacions a curt termini
15.781,43
2.049,12

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
21.387.492,15
20.988.636,42

COMPTE DE RESULTATS

(import en euros)
(Deure) Haver
EXERCICI 2016
(Deure) Haver
EXERCICI 2017

1. Ingressos per les activitats
5.195.131,50
5.645.973,16
b) Prestacions de serveis
2.212.706,40
2.488.516,25
d) Ingressos de promocions. patrocinadors i col·laboracions
2.053.839,75
2.134.166,71
e) Subvencions oficials a les activitats
171.025,30
79.874,44
f) Donacions i altres ingressos per a activitats
757.560,05
943.415,76
2. Ajuts concedits i altres despeses
-737.292,60
-809.950,66
a) Ajuts concedits
-737.292,60
-809.950,66
3. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació
0,00
0,00
4, Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu
0,00
0,00
5. Aprovisionaments
-903.866,89
-1.035.099,18
a) Consum de béns destinats a les activitats
-100.113,49
-38.927,82
c) Treballs realitzats per altres entitats
-803.753,40
-996.171,36
6. Altres ingressos de les activitats
182.304,93
166.345,74
a) Ingressos per arrendaments
178.361,64
162.650,82
b) Ingressos per serveis al personal
3.368,29
3.409,92
c) Provisions
575,00
285,00
7. Despeses de personal
-1.730.857,10
-1.755.740,74
a) Sous. salaris i assimilats
-1.380.216,27
-1.407.422,94
b) Càrregues socials
-350.640,83
-348.317,80
8. Altres despeses d’explotació
-1.819.220,51
-1.860.556,32
a) Serveis exteriors
-1.747.164,82
-1.825.656,94
a-2) Arrendaments i cànons
-145.341,04
-125.808,18
a-3) Reparacions i conservació
-228.940,60
-180.425,94
a-4) Serveis professionals independents
-659.449,31
-720.925,55
a-5) Transports
-10.433,68
-7.808,08
a-6) Primes d’assegurances
-26.457,19
-27.965,73
a-7) Serveis bancaris
-4.531,35
-3.872,44
a-8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
-40.893,51
-43.793,98
a-9) Subministraments
-107.468,70
-101.785,77
a-10) Altres Serveis
-523.649,44
-613.271,27
b) Tributs
-2.030,47
-5.539,70
c) Pèrdues. deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
-70.025,22
-29.359,68
d) Altres despeses de gestió corrent
0,00
0,00
9. Amortització de l’immobilitzat
-367.763,12
-320.424,69
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
239.133,70
173.383,92
11. Excés de provisions
0,00
0,00
12. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat
0,00
-57.638,74
b) Resultats per alienacions i altres
0,00
0,00
13. Altres resultats
11.253,07
9.407,36

I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
68.822,98
155.699,85

14. Ingressos financers
67.482,04
28.411,27
a) De participacions en instruments de patrimoni
0,00
0,00
b) De valors negociables i altres instruments financers
67.482,04
28.411,27
b2) En tercers
67.482,04
28.411,27
15. Despeses financeres
-24.200,62
-19.310,86
b) Per deutes amb tercers
-24.200,62
-19.310,86
16. Variació de valor raonable en instruments financers
-4.787,97
-2.349,34
a) Cartera de negociació i altres
0,00
0,00
b) Imputació al resultat de l’exercici per actius financers disponibles per a la venda
-4.787,97
-2.349,34
17. Diferències de canvi
0,00
0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers
0,00
0,00
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
38.493,45
6.751,07
III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I+II)
107.316,43
162.450,92
19. Impostos sobre beneficis
0,00
0,00

IV) RESULTAT DE L’EXERCICI (III+19)
107.316,43
162.450,92

DESTí DE LES
APORTACIONS
DELS SOCIS
A L’ACADèMIA

Distribució de les aportacions econòmiques dels socis i de l’Acadèmia
El gràfic mostra l’estructura de les despeses totals de l’Acadèmia de l’any 2017 i el repartiment entre la part aportada pels socis i l’aportada per l’Acadèmia.
Despeses totals de l'Acadèmia any 2017 distribuït en % segons concepte de despesa
FORMACIÓ BEQUES I PREMIS ATENCIÓ I GESTIÓ SOCIS SERVEIS I PRODUCTES TELEMÀTICS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ PER A SOCIETATS I FILIALS
72,84% APORTACIÓ DEL SOCI
27,16% APORTACIÓ DE LA F.ACADÈMIA

Com gestiona l'Acadèmia les aportacions dels socis?

Amb les aportacions dels socis es cobreix un 72,84% de les despeses totals de l'Acadèmia. En el gràfic que exposem a continuació s'especifica el repartiment d'aquest percentatge per categories de despesa.
Aplicació de les aportacions dels socis

A què es destina cada euro aportat pel soci?

Aquest gràfic expressa, en cèntims, el destí de cada euro aportat pel soci.
Destí de cada euro aportat pel soci gestionat per l'Acadèmia (dades any 2017)

APORTACIó DELS RECURSOS DE LA F. ACADèMIA A LES FILIALS I SOCIETATS CIENTíFIQUES

Valor dels recursos administratius de l’Acadèmia aplicats a les Filials
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
Acadèmia Mèdica Balear
Filial del Vallès Occidental
Filial del Maresme
Acadèma de Ciències Mèdiques d'Andorra
Filial de Tarragona
Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona
Filial de Tortosa i Terres de l'Ebre
Associació Mèdico-Quirúrgica de Lleida
Filial del Vallès Oriental
Filial del Garraf
Filial de l'Alt Urgell
Filial de la Garrotxa
Filial de l'Alt Penedès
Filial de l'Anoia
Societat Valenciana de Ciències de la Salut
Filial del Bages
Filial de la Cerdanya i el Capcir
Filial de Menorca
Valor dels recursos generals de l’Acadèmia aplicats a les Societats
Pediatria
Medicina d'Urgències
Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
Medicina Interna
Medicina Familiar i Comunitària
Obstetrícia i Ginecologia
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)
Cirurgia
Psiquiatria i Salut Mental
Medicina Intensiva
Pneumologia
Radiologia i Diagnòstic per la Imatge
Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Cardiologia
Neurologia
Digestologia
Fisioteràpia
Salut Laboral
Gestió Sanitària
Odontologia i Estomatologia
Cures Pal·liatives
AECS
Reumatologia
Medicina Física i Rehabilitació
Oncologia
CCR
Otorinolaringologia
Dolor
Salut Pública
Infermeria
Trasplantament
Farmàcia Clínica
Diabetis
Anatomia Patològica
Medicina de l'Esport
Angiologia i Cirurgia Vascular
Teràpia Familiar
Citopatologia
Bioètica
Dermatologia i Veneriologia
Endocrinologia i Nutrició
Urologia
Cirurgia Major Ambulatòria
Hematologia i Hemoteràpia
Documentació Mèdica
Al·lèrgia i Immunologia Clínica
Nefrologia
Endoscòpia Digestiva
Hipertensió Arterial
ESSD
SCATT
Immunologia
Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
Acupuntura
Alimentació i Dietètica
Medicina Nuclear i Imatge Molecular
Història Medicina
Contracepció
Qualitat Assistencial
Psiquiatria Infantil
Pàncrees
Sexologia
Valoració Dany Corporal
Farmacologia
Geriatria
Paleopatologia
Psicologia
Hospitalització Domiciliària
Neurocirurgia
Innovació docent i formació en Simulació
Infermeria en COT
Transfusió Sanguínia
Cirurgia Cardíaca
Medicina Aerospacial, Subaquàtica i Ambiental
SETOC
Dret Sanitari
Especialistes Psicologia Clínica
Salut Digital
Cirurgia Toràcica
AMHB
Bioquímica Clínica
Medicina Legal i Toxicologia
Informàtica i Enginyeria Mèdiques
DEMCAT
Electromiografia
Neurofisiologia Clínica
Infermeria en Reproducció
Biotecnologia
Logopèdia
ACLAE
RECURSOS ADMINISTRATIUS
Recursos Espais

CRÈDITS PUBLICACIÓ

Memòria de l’Acadèmia
Curs 2017-2018

 • Publicació de l’Acadèmia
  de Ciències Mèdiques i
  de la Salut de Catalunya i de Balears
 • Consell Directiu
  Junta Permanent de l’Acadèmia
 • Direcció
  Mercè Balcells
 • Coordinació Editorial
  Marta Tudela
 • Equip de redacció
  Enric Clarella
  Natàlia Corominas
  Elena Domínguez
  Anna Jordà
  Alfonso Lavado
  Odina Macias
  Eva M. Mach
  Jordi Mora
  Daniel Prieto
  Julian Prieto
  Jaume Solé
 • Direcció gràfica, disseny i maquetació
  Josep Ràmia i Blasco
  Natàlia Castaño Boldús
 • Secretaria i correspondència
  Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona
  Tel. 93 203 10 50 - Fax 93 203 14 85